status serwera online
ostatnie sprawdzenie: 11:20, online 1262 dni
logowanie / rejestracja
 • Polski

Gra

Regulamin Korzystania z usług Techland

§1 Postanowienia ogólne

 1. Przedstawiony Regulamin Korzystania z usług Techland (dalej: "Regulamin") obejmuje zasady korzystania z gry w systemie MMO („Massive Multiplayer Online”) zwanej dalej: „Grą/ Grami”, obejmującą w szczególności stronę internetową mmohub.eu (dalej: "Strona") oraz wszelkie formularze online, znajdujące się na Stronie, (wszystkie zwane łącznie: „Usługami”).
 2. Korzystanie ze Strony podlega niniejszemu Regulaminowi oraz Polityce Prywatności Techland.
 3. Właścicielem i administratorem Strony jest Techland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-40
 4. przy ul. Żółkiewskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 136933, NIP: 62224668959, REGON: 251546820, kapitał zakładowy 176.891.600 zł (dalej ‘Właściciel Serwisu’ lub ‘Techland’).
 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na treść Regulaminu oraz zobowiązują się do jego przestrzegania, a także wyrażają zgodę na zawarcie umowy na odległość w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz.122
 6. każdorazowo indywidualnie dokonując rejestracji.

§2 Użytkownicy

 1. Warunkiem pełnego korzystania ze Strony, w tym uzyskania własnego Konta, dostępu do Gier oraz dokonywania zakupów, jest dokonanie rejestracji. Osoba, która pomyślnie przeszła proces rejestracji uzyskuje status Użytkownika. Rejestracja polegająca na wypełnieniu elektronicznego formularza dostępnego na Stronie poprzez podanie następujących danych: nazwę użytkownika i adres email.
 2. Inne niż Użytkownicy osoby odwiedzające Stronę mogą z niej korzystać w ograniczonym zakresie, w szczególności bez możliwości przeglądania swojego Konta, dostępu do Gier oraz dokonywania zakupów tych Gier.
 3. Korzystanie ze Strony jest możliwe przy wykorzystaniu urządzeń z dostępem do sieci Internet.
 4. Za rejestrację oraz założenie i utrzymanie Konta nie są pobierane opłaty. Płatności dokonuje się na zasadach określonych w §5
 5. ‘Konto’ oznacza indywidualne konto Użytkownika, oznaczone poprzez indywidualny login i hasło, wybrane i wskazane podczas rejestracji przez Użytkownika. Dostęp do Konta następuje poprzez zalogowanie się Użytkownika przy użyciu ww. loginu i hasła.
 6. Uprawnionymi do korzystania z Gier oraz Usług Techland są osoby, które w momencie rejestracji ukończyły 18 rok życia lub osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia i otrzymały zgodę na korzystanie od swoich opiekunów prawnych (dalej: „Użytkownik”). Zasady i regulaminy poszczególnych gier mogą przewidywać, że osoby w określonym wieku poniżej 18 roku życia nie są uprawnione do korzystania z gier, nawet jeśli posiadają na to zgodę opiekuna prawnego.
 7. Rejestrując się na Stronie i/lub korzystając z usług Techland, Użytkownik zapewnia, ze (i) on/ona jest pełnoletni lub (ii) on/ona posiada wyraźną zgodę opiekuna prawnego.
 8. Użytkownik jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do Jego Konta przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że stosuje odpowiednie techniki ochrony hasła, do których mogą należeć: wyłączenie opcji wymiany plików, skanowanie antywirusowe i inne kroki, podejmowane w celu ochrony Kont przed zagrożeniami.
 9. Użytkownik jest obowiązany:
  1. niezwłocznie poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich przypadkach nieupoważnionego korzystania z jego Konta założonego na Stronie oraz o wszelkich innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa,
  2. niezwłocznie zgłaszać Właścicielowi serwisu istnienie wszelkich znanych mu narzędzi hakerskich, które mogą uszkodzić Stronę lub Grę,
 10. Od czasu do czasu Użytkownik może zostać poproszony o zmianę swojego hasła dla celów bezpieczeństwa.

§3 Zasady korzystania

 1. Korzystanie ze Strony w pełnym zakresie jest możliwe po zalogowaniu do Konta. Korzystanie może polegać na przeglądaniu Konta, dostępie do Gier oraz dokonywaniu zakupów.
 2. Dostęp do Gier jest bezpłatny (free-to-play), z zastrzeżeniem §5 pkt 1
 3. Korzystając z dostępu do Konta, w szczególności pobierając Grę Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie indywidulanej zgody na przedstawione mu przed instalacją Gry dodatkowe warunki dostępu do tej Gry, w tym licencje. Wyrażenie tej zgody jest warunkiem dostępu do Gry.
 4. Strona oraz Gra, łącznie z wszelkimi Funkcjami Komunikacyjnymi, zawierające materiały chronione prawami autorskimi, znaki towarowe oraz inne zastrzeżone informacje, w tym m.in. treści, obrazy, ilustracje, bazy danych, oprogramowanie, zdjęcia, materiały filmowe, grafikę, muzykę i dźwięk, jak również całą zawartość Strony i każdej z jej części (dalej ‘Przedmioty praw autorskich i innych’), są jako dzieło zbiorowe chronione prawami autorskimi w rozumieniu przepisów prawa międzynarodowego, europejskiego oraz polskiego dotyczących praw autorskich.
 5. Uzyskanie dostępu do Gry i korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza wyłącznie nabycie przez Użytkownika ograniczonych praw licencyjnych (licencja niewyłączna) do korzystania z Gry, na warunkach, o których mowa w Regulaminie oraz w pkt.
 6. Licencja ta jest niezbywalna (zakaz sublicencji), a prawa do korzystania z produktu nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu. Użytkownik nabywa prawa wyłącznie do korzystania z Gry na swój własny niekomercyjny użytek osobisty na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych.
 7. Uzyskanie dostępu do Gry i korzystanie ze Strony nie powoduje nabycia przez Użytkownika praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Przedmiotów praw autorskich i innych, o których mowa w pkt.
 8. Użytkownikowi nie przysługuje w szczególności prawo do modyfikowania, utrwalania, zwielokrotniania Gier i załączonych do nich materiałów, a także ich części, wprowadzania ich do obrotu, rozpowszechniania, publicznego prezentowania, a działania takie mogą być podejmowane wyłącznie po uzyskaniu przez Użytkownika pisemnej zgody Właściciela Serwisu i innych uprawnionych podmiotów trzecich. W przypadku uzyskania zezwolenia na kopiowanie, redystrybucję lub publikowanie materiału chronionego prawami autorskimi, nie można usuwać ani zmieniać oznaczenia autora, znaku towarowego, legendy ani informacji o prawach autorskich.
 9. Dostęp i korzystanie z Gier jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Użytkownika z urządzeń o parametrach technicznych i ustawieniach określonych każdorazowo na Stronie.
 10. Użytkownicy są obowiązani nie umieszczać na swoim Koncie ani za pośrednictwem funkcji komunikacyjnych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których nie posiadają praw autorskich ani praw do korzystania z praw autorskich, chyba, że uzyskają pisemną zgodę podmiotów uprawnionych. W przypadku powzięcia przez Techland informacji o umieszczeniu przez Użytkownika takich treści, Techland może żądać ich natychmiastowego usunięcia przez Użytkownika lub samodzielnie je usunąć.
 11. Użytkownikom zabrania się podejmowania w ramach Strony i Konta wszelkich działań mogących naruszać powszechnie obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin, prawa innych osób i podmiotów , a także dobre imię i interesy Właściciela Serwisu, w tym narazić go na odpowiedzialność prawną lub szkody, a w szczególności:
  1. Dokonywania lub usiłowania dokonania sprzedaży bądź zakupu kont gry lub walut, w zamian za prawdziwe pieniądze lub za walutę/przedmioty stosowane w innej grze, modyfikowania wszelkich produktów lub produktów powiązanych oraz stosowania powiązanych materiałów graficznych bez zezwolenia Właściciela Serwisu.
  2. Przekazywania lub ułatwiania przekazywania wszelkich treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają pogróżki, są obraźliwe, napastliwe, niedozwolone, naruszające dobre imię, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, które mogą naruszać prawo do prywatności lub wizerunku danej osoby, wyrażają nienawiść bądź są niewłaściwe pod względem rasowym, etnicznym lub innym, a także treści, które zawierają, propagują lub pochwalają poglądy faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne;
  3. Podawania się za osoby lub podmioty, w tym bez ograniczeń za pracowników, przedstawicieli lub agentów reprezentujących Właściciela Serwisu; za prowadzącego, moderatora lub gospodarza forum, a także twierdzenia niezgodnie z prawdą lub w inny sposób fałszywe poświadczanie związku z daną osobą lub podmiotem.
  4. Zamieszczenia, przekazywania lub ułatwiania przekazywania wszelkich treści, do których przekazywania użytkownik nie jest uprawniony, na mocy żadnych praw ani w wyniku stosunku umownego lub powierniczego (jak np. w przypadku umów o zachowaniu poufności);
  5. Przekazywania lub ułatwiania przekazywania wszelkich treści zawierających wirusy, uszkodzone dane, konia trojańskiego, boty, rejestratora naciśnięć klawiszy, robaki, bomby zegarowe, roboty anulujące wiadomości lub inne procedury programowania, które mają na celu lub powodują uszkodzenia, zakłócają działanie, podstępnie przechwytują, wydobywają lub przywłaszczają system, dane bądź dane osobowe;
  6. Usuwania wszelkich oznaczeń, informacji prawnych czy oznaczeń lub etykiet wskazujących na właściciela, pobranych lub przekazanych za pośrednictwem funkcji komunikacyjnych;
  7. Stosowania funkcji komunikacyjnych w sposób, który wpływa niekorzystnie na dostęp innych użytkowników do zasobów Strony (np. nadmierny "krzyk" (pisanie z włączonym klawiszem Caps Lock), zalewania (nieustanne publikowanie tych samych tekstów) lub osadzania zbyt dużych obrazów;
  8. Przekazywania lub ułatwiania przekazywania wszelkich niepożądanych materiałów promocyjnych i reklamowych, "wiadomości śmieci", spamu, "łańcuszków", "piramid" i innych materiałów mających na celu pozyskanie klienta;
  9. Zamieszczenia, przekazywania lub ułatwiania przekazywania wszelkich treści, które naruszają prawa patentowe, autorskie, prawa do znaków towarowych, tajemnice handlowe lub inne prawa własności przysługujące dowolnym osobom lub podmiotom;
  10. Przekazywania treści przez funkcje komunikacyjne ujawniających prywatne informacje o Użytkowniku lub innych osobach;
  11. Przekazywania lub ułatwiania przekazywania wszelkich treści na adres email, adres komunikatora internetowego lub inny adres, który nie należy do użytkownika lub na korzystanie z którego użytkownik nie ma wyraźnego zezwolenia, bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia takiej osoby bądź podmiotu;
  12. Podejmowania działań noszących cechy oszustwa i hackerstwa.
  13. Przekazywanie niepożądanych materiałów promocyjnych i reklamowych lub innych materiałów mających na celu pozyskanie klienta. Reklamowanie może obejmować bez ograniczeń wielokrotne umieszczanie odsyłaczy do stron internetowych przy wykorzystaniu wewnętrznych metod porozumiewania się stosowanych w Grze. Za reklamę mogą zostać także uznane odsyłacze do stron, obrazów i/lub filmów, i w związku z tym są one zakazane;
  14. Wprowadzania w błąd oraz niestosownego odnoszenia się do personelu Właściciela Serwisu. Jeśli istnieje problem związany z pracą personelu § 11 pkt 1 stosuje się odpowiednio;
  15. Modyfikowania plików, na których modyfikację Użytkownicy nie mają zezwolenia Właściciela Serwisu;
  16. Wykorzystywanie błędów w projekcie, funkcji, które nie są dokumentowane i/lub usterek w celu uzyskania dostępu, który inaczej nie byłby możliwy lub aby zyskać przewagę konkurencyjną
  17. Programowanie w trybie reverse-engineering, dekompilacja lub dezasemblacja Strony, Gry czy innych usług, w całości lub części.
 12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazów, o których mowa w pkt.9 Techland będzie uprawniony do oceny wagi naruszenia i podjęcia wg własnego wyboru następujących działań:
  1. Skierowania do Użytkownika Ostrzeżenia w przypadku dopuszczenia się przez Niego nieumyślnego naruszenia mniejszej wagi;
  2. Spowodowania zwykłego zawieszenia Konta w przypadku ponownego dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia, o którym mowa w ust.1 lub dopuszczenia się przez Niego naruszenia większej wagi. Zwykłe zawieszenie konta może trwać nie dłużej niż 7 dni roboczych pod warunkiem usunięcia naruszenia przez Użytkownika.
  3. Spowodowania trwałego zawieszenia Konta w przypadku ponownego dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia większej wagi lub dopuszczenia się naruszenia znacznej wagi, w tym naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt.9 ust.1 oraz nie usunięcia naruszenia, o którym mowa w punkcie powyżej w terminie wyznaczonym przez Właściciela Serwisu.

§4 Polityka Prywatności Techland

Korzystanie ze Strony podlega firmowej polityce ochrony prywatności Techland, dostępnej w trybie online w zakładce „Polityka Prywatności Techland”.

§ 5 Płatności i Zakupy Wirtualne

 1. Założenie Konta oraz dostęp do Gier są bezpłatne. Gra może przewidywać możliwość płatnego dokonywania poszczególnych transakcji, czynności lub nabywania dodatkowych udogodnień w toku Gry (dalej ‘Zakupy’), o których Użytkownik jest informowany z danego poziomu Gry lub na Stronie. Dokonywanie Zakupów jest dobrowolne.
 2. Koszt poszczególnych Zakupów zostaje wskazany z danego poziomu Gry lub na Stronie.
 3. Użytkownicy, celem dokonania Zakupów w Grze, nabywają walutę stanowiącą środek płatniczy w Grze o nazwie Campus Credit (dalej ‘CC’). Zakupy mają charakter wyłącznie wirtualny.
 4. Użytkownik otrzymuje CC po zrealizowaniu płatności za pośrednictwem działu rozliczeń znajdującego się na Stronie w zakładce SKLEP w sposób wskazany w pkt.6
 5. Ceny nabycia CC zamieszczone są w zakładce SKLEP i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 6. Płatności są dokonywane przez Użytkownika wg Jego wyboru za pośrednictwem płatnego SMS lub poprzez transakcję kartą kredytową lub e-przelewem - rozliczenie przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

  Dotpay

 7. Zrealizowanie płatności następuje w przypadku płatnego SMS/MMS w momencie otrzymania przez Użytkownika zwrotnego SMS/MMS. W przypadku płatności z wykorzystaniem rozliczeń DotPay płatności uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Właściciela Serwisu od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania przez Użytkownika.
 8. Właściciel Serwisu informuje, że system rozliczeniowy z wykorzystaniem płatnych SMS/MMS dostępny na Stronie przewiduje następujące ograniczenia w dostępności:
  1. Użytkownik może wysłać maksymalnie dwie wiadomości SMS / MMS o ile ten będzie z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości o wartości netto do 9 zł,
  2. Użytkownik może wysłać maksymalnie jedną wiadomość SMS / MMS z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut
 9. CC można stosować w Grze do zakupu innych środków płatniczych. Zakupione CC jest ważne bezterminowo. CC lub inne środki płatnicze mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych na Stronie lub w Grze. CC nie posiada wartości ‘prawdziwego pieniądza’. Po dokonaniu nabycia CC, Użytkownik jest uprawniony do jego wymiany/przeznaczenia wyłącznie na dokonanie Zakupów w Grze i nie podlega zwrotowi w zamian za rzeczywiste środki pieniężne.
 10. Techland jest uprawniony do zarządzania, regulowania, kontrolowania i modyfikowania CC, a także do zarządzania, regulowania, kontrolowania, modyfikowania i/lub usuwania swoich Gier i wszelkich ich aspektów, w tym postaci, przedmiotów, punktów i CC będących częścią Gry. Takie działania Techland mogą m.in. znacznie podnieść lub obniżyć wartość, wydajność lub funkcjonalność Zakupów, doprowadzić do tego, iż będą one bardziej lub mniej powszechne lub całkowicie je wyeliminować. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Gier oraz Zakupów wyłącznie na zasadach ograniczonego prawa licencyjnego, podlegającego zasadom niniejszego Regulaminu oraz Licencji danej Gry. Ograniczone prawo licencyjne, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie obejmuje prawa Użytkownika do wymiany Zakupów na jakąkolwiek kwotę lub rzeczywistą wartość pieniężną. Użytkownik poprzez dokonanie Zakupów nie nabywa własności przedmiotów wirtualnych, a jedynie prawo ich wykorzystywania w Grze.

§ 7 Funkcje komunikacyjne

 1. W ramach korzystania przez Użytkowników z Konta Strona może udostępniać także pewne funkcje komunikacyjne na przykład tablicę ogłoszeń, czat głosowy, funkcje podobne do komunikatorów internetowych, email itp. Za korzystanie z tych funkcji nie są pobierane opłaty. Gra może udostępniać płatne funkcje, na zasadach określonych w §5 ust.1 zdanie drugie.
 2. Wszelkie treści dostępne za pośrednictwem funkcji komunikacyjnych są tam zamieszczane przez samych Użytkowników. Użytkownik korzystając z tych funkcji może być narażony na otrzymywanie wiadomości, informacji, danych, treści, oprogramowania, plików graficznych lub innych materiałów, w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej, cyfrowej, do odczytu maszynowego lub innej znanej obecnie lub poznanej w przyszłości formie, które może uznawać za niewłaściwe. §11 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8 Ostrzeżenie dotyczące zdrowia

 1. Techland ostrzega, iż niektóre osoby są w codziennym życiu podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności, gdy mają kontakt z niektórymi migającymi światłami lub sekwencjami świateł. Podczas oglądania na monitorze niektórych obrazów lub grania w niektóre gry komputerowe u takich osób mogą występować ataki. Może się to zdarzyć nawet jeśli u danej osoby nie istnieje historia choroby lub nigdy nie miała ona ataków padaczki. Jeśli u użytkownika bądź kogokolwiek w jego rodzinie podczas kontaktu z migającymi światłami kiedykolwiek występowały objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności), przed rozpoczęciem Gry należy skonsultować się z lekarzem.
 2. Zaleca się, aby rodzice nadzorowali korzystanie z Gier komputerowych przez swoje dzieci. Jeśli podczas Gry u Użytkownika lub jego dziecka wystąpią którekolwiek z następujących objawów: zawroty głowy, niewyraźne widzenie, skurcze oczu lub mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, mimowolne ruchy lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem.
 3. Zwraca się uwagę, iż w trakcie korzystania z gry komputerowej użytkownik powinien podjąć pewne standardowe środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do których należą zaniechanie grania, kiedy jest zmęczony lub niewyspany, robienie co godzinę 10-15-minutowych przerw, siedzenie w rozsądnej odległości od monitora oraz granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

§ 9 Przerwa w świadczeniu usług

 1. Techland informuje Użytkowników, że w określonych przypadkach może czasowo przerwać lub ograniczyć dostęp do Strony i usług, w szczególności w celach technicznych. W miarę możliwości przerwy w dostępie będą miały miejsce wg ustalonego wcześniej harmonogramu lub za uprzednim powiadomieniem Użytkowników.
 2. Techland informuje, że z przyczyn zależnych od operatorów płatności, mogą występować następujące czasowe przerwy w świadczeniu płatności drogą SMS/MMS oraz usług DotPay:
  1. Jedna przerwa w tygodniu, w godzinach 1:00 – 3:00,
  2. Jedna przerwa w miesiącu, trwająca nie dłużej niż 6 godzin,
  3. Jedna przerwa w roku, trwająca nie dłużej niż 12 godzin,
 3. Wszystkie płatności dokonane w tym czasie zostaną przetworzone po zakończeniu przerwy.

§10 Materiały Przekazane

 1. Polityka Techland odnośnie przekazywanych Techland przez Użytkowników Materiałów jest dostępna na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy przekazujący Techland jakiekolwiek Materiały są proszeni o zapoznanie się z tą Polityką.
 2. Techland informuje, że w przypadku zamieszczania przez Użytkowników jakichkolwiek treści na stronie Serwisu czy za pośrednictwem funkcji komunikacyjnych Serwisu (w tym fotografii, rysunków, tekstów, plików audio, filmów i innych elementów) treści te mogą zostać pobrane i rozpowszechnione przez innych Użytkowników. Zamieszczenie tych treści przez Użytkowników oznacza ich dorozumianą zgodę na takie wykorzystanie.

§ 11 Kontakt z Właścicielem Serwisu

 1. Techland zwraca się o zgłaszanie wszelkich naruszeń warunków niniejszego Regulaminu i innych nieprawidłowości do naszego działu zgodności z przepisami korzystając z formularza zapytania znajdującego się na Stronie mmmhub.eu.
 2. Użytkownicy oraz osoby odwiedzające Stronę mogą kontaktować się z Właścicielem Serwisu celem uzyskania pomocy technicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@techland.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 061 737 27 46 (między godziną 9:00 a 17:00 w dni powszednielub poprzez stronę internetową http://pomoc.techland.pl/

§ 12 Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących świadczonych usług i Właściciela Serwisu.
 2. W przypadku Użytkowników będących konsumentami reklamacja przysługuje w razie niezgodności z umową towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176).
 3. Reklamacje mogą być składane poprzez wypełnienie elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.mmohub.eu/his lub lub http://pomoc.techland.pl/ lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@techland.pl.
 4. Właściciel Serwisu ustosunkowuje się do reklamacji Użytkowników w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego reklamacji.
 5. Użytkownikom będącym konsumentami na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz.1225) przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt.7. Prawo to wykonuje się poprzez złożenie Techland stosownego oświadczenia na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy (rejestracji w Serwisie). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

§ 13 Dane Osobowe

 1. Techland jest w administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926).
 2. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji, w sposób, o którym mowa w §2 Regulaminu, oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926). Użytkownicy indywidualnie mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Właściciel Serwisu przetwarza i przechowuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony, w tym korzystania z Konta, uzyskiwania dostępu do Gier, dokonywania zakupów i realizacji płatności. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Właściciel Serwisu informuje, że dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotowi zagranicznemu GameUs będącego producentem i wydawcą Gry. Przekazanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem tj. do umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Gry.
 5. Właściciel Serwisu zapewnia przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926).
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 14 Pozostałe postanowienia

 1. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania w jakikolwiek sposób z materiałów publikowanych na Stronie, w tym fotografii, rysunków, opisów, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub uzyskają pisemną zgodę Właściciela Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu na Stronie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach.
 3. Właściciel Serwisu kieruje działalność Serwisu na rynek polski, może udostępniać jednak niniejszy Regulamin także w innych wersjach językowych, co nie narusza postanowień pkt.3
 4. Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Instrukcja
Gameplay z gry Heroes in the Sky
UWAGA! Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X